CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chính sách Bảo mật
==============

Ngày có hiệu lực: Tháng 10 09, 2018

Prayerguide (“chúng tôi”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) vận hành https://everydayprayerguide.com/
trang web (sau đây được gọi là “Dịch vụ”).

KCHỈ XEM TRUYỀN HÌNH TRÊN YOUTUBE
THEO DÕI NGAY

Trang này thông báo cho bạn về các chính sách của chúng tôi về việc thu thập, sử dụng và
tiết lộ dữ liệu cá nhân khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và các lựa chọn bạn có
liên kết với dữ liệu đó. Chính sách bảo mật của chúng tôi được quản lý bởi
cầu nguyện là [Trình tạo chính sách bảo mật của termsFeed] (https://termsfeed.com
/ chính sách riêng tư / máy phát điện /).


Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn để cung cấp và cải thiện Dịch vụ. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn
đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin theo chính sách này.
Trừ khi được quy định khác trong Chính sách bảo mật này, các điều khoản được sử dụng trong này
Chính sách bảo mật có ý nghĩa tương tự như trong Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi,
có thể truy cập từ https://everydayprayerguide.com/

Định nghĩa
----

* Dịch vụ

Dịch vụ là trang web https://everydayprayerguide.com/ được điều hành bởi cầu nguyện

* Dữ liệu cá nhân

Dữ liệu cá nhân có nghĩa là dữ liệu về một cá nhân sống có thể được xác định
từ những dữ liệu đó (hoặc từ những dữ liệu đó và thông tin khác trong chúng tôi
sở hữu hoặc có khả năng đi vào sở hữu của chúng tôi).

* Dữ liệu sử dụng

Dữ liệu sử dụng là dữ liệu được thu thập tự động hoặc được tạo bằng cách sử dụng
Dịch vụ hoặc từ chính cơ sở hạ tầng Dịch vụ (ví dụ:
thời gian truy cập trang).

* Bánh quy

Cookie là các tệp nhỏ được lưu trữ trên thiết bị của bạn (máy tính hoặc thiết bị di động).

Việc Thu Thập và Sử dụng
----------

Chúng tôi thu thập một số loại thông tin khác nhau cho các mục đích khác nhau để
cung cấp và cải thiện Dịch vụ của chúng tôi cho bạn.

Các loại dữ liệu được thu thập
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dữ liệu cá nhân
*************

Trong khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi một số cá nhân
thông tin nhận dạng có thể được sử dụng để liên hệ hoặc nhận dạng bạn
("Dữ liệu cá nhân"). Thông tin nhận dạng cá nhân có thể bao gồm, nhưng không
giới hạn ở:

* Địa chỉ email
* Tên và họ
* Cookies và dữ liệu sử dụng

Dữ liệu sử dụng
**********

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về cách Dịch vụ được truy cập và sử dụng (“Cách sử dụng
Dữ liệu"). Dữ liệu sử dụng này có thể bao gồm thông tin như máy tính của bạn
Địa chỉ Giao thức Internet (ví dụ: địa chỉ IP), loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt,
các trang của Dịch vụ của chúng tôi mà bạn truy cập, thời gian và ngày bạn truy cập,
thời gian dành cho các trang đó, số nhận dạng thiết bị duy nhất và chẩn đoán khác
dữ liệu.

Dữ liệu theo dõi & cookie
************

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi tương tự để theo dõi hoạt động trên
Dịch vụ và chúng tôi giữ thông tin nhất định.

Cookies là các tệp có một lượng nhỏ dữ liệu có thể bao gồm ẩn danh
định danh duy nhất. Cookies được gửi đến trình duyệt của bạn từ một trang web và được lưu trữ
trên thiết bị của bạn. Các công nghệ theo dõi khác cũng được sử dụng như đèn hiệu,
thẻ và tập lệnh để thu thập và theo dõi thông tin và để cải thiện và phân tích
Dịch vụ của chúng tôi.

Bạn có thể hướng dẫn trình duyệt của mình từ chối tất cả các cookie hoặc cho biết khi nào
cookie đang được gửi Tuy nhiên, nếu bạn không chấp nhận cookie, bạn có thể không
có thể sử dụng một số phần của Dịch vụ của chúng tôi.

Ví dụ về Cookie chúng tôi sử dụng:

* Cookies phiên. Chúng tôi sử dụng Cookies phiên để vận hành Dịch vụ của mình.
* Cookie ưu tiên. Chúng tôi sử dụng Cookies ưu tiên để ghi nhớ sở thích của bạn
và các cài đặt khác nhau.
* Cookie bảo mật. Chúng tôi sử dụng Cookies bảo mật cho mục đích bảo mật.

Sử dụng dữ liệu
----

cầu nguyện sử dụng dữ liệu thu thập cho các mục đích khác nhau:

* Cung cấp và duy trì Dịch vụ
* Để thông báo cho bạn về những thay đổi dịch vụ của chúng tôi
* Để cho phép bạn tham gia các tính năng tương tác của Dịch vụ của chúng tôi khi
bạn chọn làm như vậy
* Để cung cấp chăm sóc và hỗ trợ khách hàng
* Để cung cấp phân tích hoặc thông tin có giá trị để chúng tôi có thể cải thiện
Dịch vụ
* Để theo dõi việc sử dụng Dịch vụ
* Để phát hiện, ngăn chặn và giải quyết các vấn đề kỹ thuật

Chuyển dữ liệu
------

Thông tin của bạn, bao gồm Dữ liệu Cá nhân, có thể được chuyển đến - và
được bảo trì trên - các máy tính được đặt bên ngoài tiểu bang, tỉnh, quốc gia của bạn hoặc
quyền tài phán khác của chính phủ nơi luật bảo vệ dữ liệu có thể khác
những người từ thẩm quyền của bạn.

Nếu bạn ở bên ngoài Ấn Độ và chọn cung cấp thông tin cho chúng tôi,
xin lưu ý rằng chúng tôi chuyển dữ liệu, bao gồm Dữ liệu cá nhân sang Ấn Độ và
xử lý nó ở đó

Sự đồng ý của bạn với Chính sách quyền riêng tư này kèm theo việc bạn gửi như vậy
thông tin thể hiện sự đồng ý của bạn với chuyển nhượng đó.

cầu nguyện sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết một cách hợp lý để đảm bảo rằng dữ liệu của bạn
được xử lý an toàn và tuân thủ Chính sách bảo mật này và không chuyển nhượng
Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ diễn ra cho một tổ chức hoặc quốc gia trừ khi
có các kiểm soát thích hợp tại chỗ bao gồm bảo mật dữ liệu của bạn và
thông tin cá nhân khác.

Tiết lộ dữ liệu
------

Yêu cầu pháp lý
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

cầu nguyện có thể tiết lộ Dữ liệu cá nhân của bạn với niềm tin tốt như vậy
hành động là cần thiết để:

* Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý
* Để bảo vệ và bảo vệ các quyền hoặc tài sản của cầu nguyện
* Để ngăn chặn hoặc điều tra các hành vi sai trái có thể liên quan đến
Dịch vụ
* Để bảo vệ sự an toàn cá nhân của người dùng Dịch vụ hoặc cộng đồng
* Để bảo vệ chống lại trách nhiệm pháp lý

Bảo mật dữ liệu
------

Bảo mật dữ liệu của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi nhưng hãy nhớ rằng không có phương pháp nào
truyền qua Internet hoặc phương thức lưu trữ điện tử an toàn 100%.
Mặc dù chúng tôi cố gắng sử dụng các phương tiện thương mại được chấp nhận để bảo vệ Cá nhân của bạn
Dữ liệu, chúng tôi không thể đảm bảo an ninh tuyệt đối của nó.

Cung cấp dịch vụ
------

Chúng tôi có thể sử dụng các công ty và cá nhân bên thứ ba để tạo điều kiện cho Dịch vụ của chúng tôi
(“Nhà cung cấp dịch vụ”), để cung cấp Dịch vụ thay mặt chúng tôi, để thực hiện
Các dịch vụ liên quan đến dịch vụ hoặc để hỗ trợ chúng tôi phân tích cách thức Dịch vụ của chúng tôi được sử dụng.

Các bên thứ ba này chỉ có quyền truy cập vào Dữ liệu cá nhân của bạn để thực hiện những
nhiệm vụ thay mặt chúng tôi và có nghĩa vụ không tiết lộ hoặc sử dụng nó cho bất kỳ nhiệm vụ nào khác
mục đích.

Liên kết đến các trang web khác
-------

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không do chúng tôi điều hành. Nếu
bạn nhấp vào liên kết của bên thứ ba, bạn sẽ được dẫn đến trang web của bên thứ ba đó.
Chúng tôi khuyên bạn nên xem lại Chính sách quyền riêng tư của mỗi trang web bạn truy cập.

Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, quyền riêng tư
chính sách hoặc thực tiễn của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba.

Riêng Tư Của Trẻ Em
------

Dịch vụ của chúng tôi không giải quyết bất cứ ai dưới tuổi 18 (“Trẻ em”).

Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ bất kỳ ai
dưới 18 tuổi. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ và bạn biết rằng
Con của bạn đã cung cấp cho chúng tôi Dữ liệu cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Nếu chúng ta trở thành
biết rằng chúng tôi đã thu thập Dữ liệu Cá nhân từ trẻ em mà không cần xác minh
về sự đồng ý của phụ huynh, chúng tôi thực hiện các bước để xóa thông tin đó khỏi
máy chủ.

Thay đổi đối với Chính sách Bảo mật này
----------

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách bảo mật của chúng tôi theo thời gian. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ
thay đổi bằng cách đăng Chính sách bảo mật mới trên trang này.

Chúng tôi sẽ cho bạn biết qua email và / hoặc thông báo nổi bật về Dịch vụ của chúng tôi, trước đó
để thay đổi có hiệu lực và cập nhật "ngày có hiệu lực" ở đầu
Chính sách bảo mật này.

Bạn nên xem lại Chính sách quyền riêng tư này định kỳ để biết mọi thay đổi.
Thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này có hiệu lực khi chúng được đăng trên này
.

Liên hệ Chúng tôi
----

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi:

* Bằng cách truy cập trang này trên trang web của chúng tôi: https://everydayprayerguide.com/contact-
chúng ta/

KCHỈ XEM TRUYỀN HÌNH TRÊN YOUTUBE
THEO DÕI NGAY